ORGANİZASYON ŞEMASI

BAŞKAN


Örgütsel politika ve programlara genel önderlik ve liderlik eder. Başkan Konseyin resmi sözcüsüdür. Başkan komiteler kurar ve hakkında aksine özel hüküm olmayan komitelere üyeler atar ve süresi dolmayan komitelerde boşalan üyelerin yerine üyeler atar.


BAŞKAN YARDIMCISI


Komiteler için irtibat görevi görür ve resen üyelik yapar. Konsey komitelerinin işlev ve durumlarının devamı, yeniden yapılanması, biçimlendirilmesi veya değiştirimleri hakkında gözden geçirme ve eyleme geçmeleri için Başkana ve Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunur.


GENEL SEKRETER


Genel Sekreter, Konsey ya da Yönetim Kurulunca belirlenen görevleri yerine getirmek üzere Başkan tarafından atanır. Konsey, Yönetim Kurulu, diğer komite ve görev güçlerine ve ayrıca tüm komite tartışmalarına katılır.


SAYMAN


Konseyin fonlarını ve menkul kıymetlerini yönetir; bağımsız denetçinin tavsiyeleri doğrultusunda, Konsey için tüm alınanların, yatırımların ve harcamaların Başkan ve Yönetim Kurulunun belirlediği politikalara uygun olmasını sağlayacak prosedürler geliştirerek; yıllık bütçelerin hazırlanmasında görev alır.


GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1


Akademik Faaliyetler ve Uluslararası İlişkilerden sorumludur. Konseyin akademik faaliyetlerinin ve uluslararası ilişkilerinin kadrosunda bulunan personel vasıtasıyla düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar.


GENEL SEKRETER YARDIMCISI 2


Proje ve Protokoller ile İdari ve Mali İşlerden sorumludur. Konseyin proje ve protokollerinin ve idari ve mali işlerinin kadrosunda bulunan personel vasıtasıyla düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar.


AKADEMİK FAALİYETLER DAİRE BAŞKANLIĞI


Konseyin akademik çalışmalarını yürütür. Üniversitelerin eğitim program-larında yer alan konularda akademik çalışmalar yapar ve üniversiteler arası koordinasyonu sağlar.


ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI


Konsey üyesi üniversiteler arası ikili ve çoklu ilişkileri düzenler, planlar, faaliyetleri kontrol eder ve destek sağlar. Uluslararası toplantılar düzenleyerek gündemin belirlenmesine yardım eder.


PROJE VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI


Bilimsel projeleri inceler ve üye üniversiteler eşliğinde uygulamaya koyar. Üniversiteler ve kurumlar arsında yürütülen ortak projelerde koordinasyonu sağlar.


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI


Konseyin sekreterya hizmetlerini, hukuki ve idari faaliyetlerini ve mali hizmetlerini takip ve kontrol eder.